Jeździsz już na rowe­rze? A może zaczy­nasz swoją przy­godę z jed­no­śla­dem? Czy zasta­na­wiałeś się kie­dyś jak ważną rolę w Twoim poje­ździe, speł­nia manetka rowerowa? Więk­szość z użyt­kow­ni­ków na pewno ni­gdy się nad tym nie zasta­na­wiała.

Naj­prost­szym opi­sem dzia­ła­nia manetki jest nastę­pu­jący: zmie­nia­jąc jej prze­ło­że­nie, poprzez sys­tem linek zmieniamy prze­rzutkę. Naj­szer­szym podzia­łem, z jakim się spo­ty­kamy, jest podział na: manetki obro­towe lub dźwi­gniowe. Dla­czego manetka rowe­rowa jest taka ważna? Dla prze­cięt­nego rowe­rzy­sty, który może użyt­kuje rower do nie­dziel­nych prze­jaż­dżek samot­nie lub z rodziną mecha­nizm zamon­to­wany na kie­row­nicy nie ma więk­szego zna­cze­nia i jest naj­zwy­czaj­niej wystar­cza­jący.

Czę­sto jest to pro­dukt z naj­niż­szej półki ceno­wej, który ma speł­niać swoje pro­ste zada­nie i obni­żyć przy tym cenę zaku­pio­nego roweru. Sprawa się kom­pli­kuje, gdy chcemy uży­wać roweru znacz­nie czę­ściej. Do poprawy kon­dy­cji fizycz­nej lub chcemy zrzu­cić zbędne kalo­rie itp. Wtedy znacz­nie wzra­sta częstotliwość użyt­ko­wa­nie naszego jed­no­śladu, a co za tym intensywność pracy manetki dra­stycz­nie wzra­sta. Jeśli więc pla­nu­je­cie taką aktyw­ność na swoim jed­no­śla­dzie, to może warto zasta­no­wić się nad wymianą manetki na lep­szy model. Jeśli odda­jemy nasz rower do ser­wisu, to warto wspo­mnieć o tym ser­wi­san­towi. Pomoże dobrać odpo­wied­nią manetkę do naszych potrzeb i upodo­bań.

Oczy­wi­ście wymiana manetki oso­bi­ście też jest moż­liwa, ale jeśli nie mamy w tym doświad­cze­nia, to warto zosta­wić to prze­szko­lo­nej oso­bie. Manetka rowerowa jak każdy inny ele­ment wypo­sa­że­nia roweru ma dużo warian­tów wymiany, na może droż­sze, ale znacz­nie lep­sze pro­dukty. Na rynku jest dostęp­nych wielu pro­du­cen­tów, więc nie ma pro­blemu z ich ­różnorodnością. Wymie­nia­jąc manetkę na inny model, nie cho­dzi o zmianę funk­cji dzia­ła­nia, bo jej zada­nia się nie ­zmie­niają. Cho­dzi nam o kom­fort użyt­ko­wa­nia dosto­so­wany do naszych indy­wi­du­al­nych potrzeb.

Osoby, które dużo jeż­dżą wie­dza o tym dosko­nale. Przy zaku­pie lep­szej manetki zmniej­sza się też jej podat­ność na uszko­dze­nia, które wyni­kają nie tylko z czę­stego użyt­ko­wa­nia, ale rów­nież z odpor­no­ści na ude­rze­nie. A dla osób, które bar­dzo czę­sto uży­wają roweru, może zda­rzyć się nie­prze­wi­dziany upa­dek i łatwo o uszko­dze­nie tego elementu. Oczy­wi­ście osob­nym tema­tem jest kolar­stwo szo­sowe, gdzie manetka rowerowa jest jed­nym z naj­waż­niej­szych ele­men­tów i ma ogromne zna­cze­nie. Dla­tego pod­czas zbli­ża­ją­cego się małymi kro­kami sezonu wiosennego warto przy­gląd­nąć się swo­jemu rowe­rowi i zasta­no­wić się może nad wymianą tego ele­mentu w swoim rowe­rze.