Sport kluczem do zdrowego życia

Promujemy aktywność fizyczną!

Jak trenować na rowerze w niepogodę?

Bardzo wielu z nas podejmuje decyzję o zmianie swojego stylu życia na bardziej zdrowy. Włączamy w to nie tylko odpowiednie odżywianie się, ale także aktywność fizyczną. Jedni z nas decydują się uczęszczać na siłownię, podczas kiedy inni z nas podejmują decyzję o zakupie odpowiednich sprzętów do ćwiczeń, gdzie będą trenować na nich we własnym domu. Jednym z takich urządzeń może być trenażer rowerowy, czyli orbitrek. Urządzenie to służy do treningów cardio. Możemy ćwiczyć na nim zarówno nogi, jak i ręce. Podczas treningu zarówno pedałujemy jak na tradycyjnym rowerze, jak i ćwiczymy nasze kończyny górne. Jest to swego rodzaju rower na którym ćwiczymy stojąc, a nie siedząc. Trenażer rowerowy możemy zakupić zarówno stacjonarnie, jak i przez internet. Wszystko zależy od tego, czy wolimy zobaczyć na żywo przed zakupem produkt, który nas interesuje, czy też wolimy robić zakupy bez wychodzenia z domu i wystarczy nam zobaczenie zdjęcia produktu w internecie.

Mnogość asortymentu każdego sklepu na pewno sprawi, że każdy z nas najdzie odpowiedni produkt dla siebie w odpowiedniej cenie. Podjęcie decyzji o zakupie sprzętu do treningu mogła się u nas pojawić już dawno temu, bo być może nie mamy z jakiegoś powodu czasu, aby chodzić na siłownię, albo po prostu wolimy ćwiczyć w domu, bo w naszym mniemaniu nie różni się to niczym od siłowni. Niektórzy z nas jednak byli niejako zmuszeni do zakupu różnego rodzaju sprzętów treningowych z powodu pandemii koronawirusa. Co jakiś czas przecież są wprowadzane restrykcje, które uniemożliwiają funkcjonowanie takich placówek, jak siłownie.

A przecież każdy, albo przynajmniej wielu z nas, którzy trenują od wielu lat, chcą być zawsze w dobrej formie i dlatego być może zdecydowaliśmy się zmodernizować nasz dom tak, aby wyglądał jak mała siłownia. Być może więc także zdecydowaliśmy się na zakup opisywanego w tym artykule trenażera. Warto wiedzieć, że aby być w dobrej formie, nie musimy koniecznie chodzić na siłownię, bo wiele sprzętów do ćwiczeń możemy zakupić na własną rękę, co już zostało wspomniane. Jeśli dysponujemy odpowiednią sumą pieniędzy, zdecydujmy się na zakup tego, czy innego przedmiotu, dzięki któremu o każdej porze dnia czy nocy będziemy mogli potrenować we własnym domu.

Czasami nawet pogoda jest tak niekorzystna, że wręcz nie chce nam się wychodzić z domu. A posiadając taki czy inny sprzęt do ćwiczeń w domu będziemy mogli skorzystać z niego zawsze wtedy, kiedy będziemy mieli na to okazję i ochotę. Jeśli jeszcze nie zrealizowaliśmy takiego zakupu, warto się nad tym zastanowić.

Czy warto wymienić manetkę rowerową?

Jeździsz już na rowe­rze? A może zaczy­nasz swoją przy­godę z jed­no­śla­dem? Czy zasta­na­wiałeś się kie­dyś jak ważną rolę w Twoim poje­ździe, speł­nia manetka rowerowa? Więk­szość z użyt­kow­ni­ków na pewno ni­gdy się nad tym nie zasta­na­wiała.

Naj­prost­szym opi­sem dzia­ła­nia manetki jest nastę­pu­jący: zmie­nia­jąc jej prze­ło­że­nie, poprzez sys­tem linek zmieniamy prze­rzutkę. Naj­szer­szym podzia­łem, z jakim się spo­ty­kamy, jest podział na: manetki obro­towe lub dźwi­gniowe. Dla­czego manetka rowe­rowa jest taka ważna? Dla prze­cięt­nego rowe­rzy­sty, który może użyt­kuje rower do nie­dziel­nych prze­jaż­dżek samot­nie lub z rodziną mecha­nizm zamon­to­wany na kie­row­nicy nie ma więk­szego zna­cze­nia i jest naj­zwy­czaj­niej wystar­cza­jący.

Czę­sto jest to pro­dukt z naj­niż­szej półki ceno­wej, który ma speł­niać swoje pro­ste zada­nie i obni­żyć przy tym cenę zaku­pio­nego roweru. Sprawa się kom­pli­kuje, gdy chcemy uży­wać roweru znacz­nie czę­ściej. Do poprawy kon­dy­cji fizycz­nej lub chcemy zrzu­cić zbędne kalo­rie itp. Wtedy znacz­nie wzra­sta częstotliwość użyt­ko­wa­nie naszego jed­no­śladu, a co za tym intensywność pracy manetki dra­stycz­nie wzra­sta. Jeśli więc pla­nu­je­cie taką aktyw­ność na swoim jed­no­śla­dzie, to może warto zasta­no­wić się nad wymianą manetki na lep­szy model. Jeśli odda­jemy nasz rower do ser­wisu, to warto wspo­mnieć o tym ser­wi­san­towi. Pomoże dobrać odpo­wied­nią manetkę do naszych potrzeb i upodo­bań.

Oczy­wi­ście wymiana manetki oso­bi­ście też jest moż­liwa, ale jeśli nie mamy w tym doświad­cze­nia, to warto zosta­wić to prze­szko­lo­nej oso­bie. Manetka rowerowa jak każdy inny ele­ment wypo­sa­że­nia roweru ma dużo warian­tów wymiany, na może droż­sze, ale znacz­nie lep­sze pro­dukty. Na rynku jest dostęp­nych wielu pro­du­cen­tów, więc nie ma pro­blemu z ich ­różnorodnością. Wymie­nia­jąc manetkę na inny model, nie cho­dzi o zmianę funk­cji dzia­ła­nia, bo jej zada­nia się nie ­zmie­niają. Cho­dzi nam o kom­fort użyt­ko­wa­nia dosto­so­wany do naszych indy­wi­du­al­nych potrzeb.

Osoby, które dużo jeż­dżą wie­dza o tym dosko­nale. Przy zaku­pie lep­szej manetki zmniej­sza się też jej podat­ność na uszko­dze­nia, które wyni­kają nie tylko z czę­stego użyt­ko­wa­nia, ale rów­nież z odpor­no­ści na ude­rze­nie. A dla osób, które bar­dzo czę­sto uży­wają roweru, może zda­rzyć się nie­prze­wi­dziany upa­dek i łatwo o uszko­dze­nie tego elementu. Oczy­wi­ście osob­nym tema­tem jest kolar­stwo szo­sowe, gdzie manetka rowerowa jest jed­nym z naj­waż­niej­szych ele­men­tów i ma ogromne zna­cze­nie. Dla­tego pod­czas zbli­ża­ją­cego się małymi kro­kami sezonu wiosennego warto przy­gląd­nąć się swo­jemu rowe­rowi i zasta­no­wić się może nad wymianą tego ele­mentu w swoim rowe­rze.

Bezpieczna jazda na rowerze

Kupując jakiekolwiek rower w sklepie, wiemy o tym, że jest on złożony tak, aby niemal od razu umożliwiał nam możliwość przejażdżki. Warto jednak wiedzieć o tym, że nawet jeśli od zawsze będziemy dbać o to, co jest dla nas ważne, to mimo to prędzej czy później będziemy zmuszeni wymienić jakąś część naszego roweru na nową, która umożliwi nam bezpieczną jazdę.

Gdy przykładowo zauważymy, że nasze hamulce do roweru już nie działają tak jak powinny, musimy odwiedzić serwis rowerowy, w którym poprosimy o naprawę naszego pojazdu. Po kilku dniach, a może i nawet od ręki nasz problem zostanie rozwiązany, a my znowu będziemy mogli bezpiecznie jeździć wszędzie tam, gdzie tylko będziemy potrzebować. Warto wiedzieć o tym, że jeśli przykładowo pracujemy w serwisie rowerowym, możemy kupować wszelkie części do rowerów – w tym także opisywane w tym artykule hamulce – między innymi w sklepach internetowych.

Jako klienci także możemy zorientować się w cenach wszystkich części rowerowych. Zarówno wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że nasz rower nie działa tak jak powinien, ale też na wszelki wypadek, żeby wiedzieć, co powinniśmy wtedy zrobić. Bez hamulców nie ma bezpiecznej jazdy żadnym pojazdem, a także rowerem, więc muszą one być tam zamontowane. Każdy uczestnik ruchu drogowego ma przecież obowiązek bezpiecznego poruszania się po drodze. Nieważne, czy będzie to dziecko, nastolatek, osoba dorosłą, czy senior. Rodzice muszą tego nauczyć swoje dzieci, a dzieci, kiedy już zostaną rodzicami, muszą nauczyć tego swoje dzieci. Jazda na rowerze, oprócz bycia sportem wyczynowym, dla wielu z nas jest możliwością przemieszczania się z punktu A do punktu B i z powrotem.

Co już zostało powiedziane, zawsze trzeba pamiętać o tym, żeby jeździć bezpiecznie. A żeby było to możliwe, nasz rower musi być wyposażony między innymi w hamulce. Jeśli tylko zauważymy, że cokolwiek złego dzieje się w naszym pojeździe, skontrolujmy to w serwisie. Nawet jeśli tylko coś podejrzewamy i nie musi być tak w rzeczywistości, to lepiej jest się upewnić i być spokojnym, że być może wszystko jest w porządku. A jeśli nie jest, to trzeba jak najszybciej działać, żeby dokonać naprawy naszego pojazdu, którym jest rower. Dla wielu z nas rower jest przecież pierwszym w życiu pojazdem, na którym uczymy się jeździć. Wielu z nas z biegiem czasu zmienia go na samochód, a roweru używa dla przyjemności. Są i tacy, którzy poruszają się rowerem przez cały rok i nie potrzebują samochodu. Przecież nie każdy jest zobowiązany do posiadania takiego pojazdu, który ma zdecydowana większość społeczeństwa. Niemniej jednak to właśnie na rowerze uczymy się najczęściej poruszania się po drogach.

Bielizna na rower – jaką wybrać?

Nawet jeśli pogoda za oknem nie wygląda zbyt przyjaźnie, jeśli tylko dobrze się ubierzemy i odpowiednio przygotujemy do wyjścia z domu, będziemy mogli spokojnie wybrać się nawet na dłuższą rowerową przejażdżkę. Jazdę zimową lub późną jesienną porą umożliwi nam porządna bielizna na rower. Warto w nią zainwestować i warto przy tym od razu kupić coś takiego, co posłuży nam dobrze przez najbliższe lata, a nie zużyje się już po jednym aktywniejszym sezonie spędzonym na siodełku. Sprawdźmy sobie, co przygotował dla nas po tym względem profesjonalny sklep rowerowy Iroman. Tak naprawdę porządną i dopasowaną do ciała bieliznę wykorzystamy też przy różnych innych aktywnościach, nie tylko podczas jazdy na rowerze – spokojnie możemy ją na siebie zakładać na biegi, przed planowaną jazdą na nartach czy po prostu podczas wyjątkowo chłodnych i nieprzyjemnych dni.

Najlepszym wyborem będzie bez wątpienia bielizna termoaktywna. To ona jest właśnie przykładem odzieży specjalistycznej, która ułatwia nam praktykowanie aktywności fizycznej. Błędem jest jednak myślenie, że człowiek w ogóle się w takiej bieliźnie nie poci. To totalny mit. Oczywiście termoaktywne właściwości sprawiają, że bielizna świetnie odprowadza wilgoć, ale właśnie – odprowadza, a nie zapobiega jej występowaniu. To jednak dobrze. Ciało musi się przynajmniej delikatnie pocić, bo właśnie w ten sposób pozbywa się przeróżnych toksyn i zbędnych substancji. Ważne jest tylko to, aby ten wydzielany przez skórę pot skutecznie i systematycznie odprowadzać z ciała. Jazda w przemoczonych ubraniach nie jest ani przyjemna, ani tym bardziej zdrowa. Każdy, kto jest fanem długich i bardzo wymagających przejażdżek na pewno nieraz przekonał się już o tym, że nawet podczas tych najmroźniejszych dni można dość mocno się zapocić, gdy wysiłek jest intensywny.

Bieliznę na rower najlepiej by było przymierzyć. Jeżeli więc tylko mamy taką możliwość, sami odwiedźmy jakiś sklep rowerowy Iroman, posiadający w asortymencie specjalistyczne ubrania kierowane do sportowców. Możemy też oczywiście zamówić coś podobnego przez Internet, jednakże w tym przypadku należy bardzo dokładnie obmierzyć swoje ciało, by wybrać odpowiedni rozmiar kupowanego zestawu. Bielizna termoaktywna, która ma być używana na rowerze, musi bowiem idealnie na nas pasować. Powinna nie tylko przylegać do skóry, ale wręcz ją delikatnie uciskać. Jeżeli ubranie okaże się chociażby delikatnie za luźne, przestanie spełniać swoje podstawowe funkcje. Z czasem zresztą taka bielizna na rower na pewno delikatnie poluzuje się w praniu.

Jakie spodenki na rower warto kupić?

Na forach internetowych związanych z tematyką kolarstwa dość często pojawiają się wątki dotyczące wybierania poszczególnych elementów stroju sportowego. Każdy – nawet amator – chce przecież jeździć w takich ubraniach, które będą jedynie ułatwiać aktywność, a nie ją utrudniać. W jakimś stopniu nawet spodenki rowerowe zadecydują o komforcie i wygodnie kolarza, a także i jego wynikach sportowych oraz różnego rodzaju osiągnięciach. Zamiast więc od razu inwestować w często nie aż tak niezbędne akcesoria dla rowerzystów, lepiej włożyć pieniądze w jakościowe ubranie. Przeważnie zresztą każdy, kto planuje jeździć nieco częściej na rowerze, kupuje takie sportowe spodenki w pierwszej kolejności.

Szorty nie są zresztą jakoś szczególnie drogim produktem i dlatego przeciętny początkujący kolarz śmiało będzie mógł pozwolić sobie od razu na ich zakup . O ile osobom początkującym może być ciężko zainwestować w bardziej profesjonalny rower, tak na spodenki zawsze znajdą pieniądze, ponieważ cena nawet tych specjalistycznych nie powinna przekroczyć dwustu złotych, a czasem i stu złotych (zwłaszcza gdy korzysta się z promocji i różnych rabatów czy zniżek). No i łatwo można je też dostać. Obecnie większość osób zamawia je po prostu przez Internet, bo tam otrzymują największy ich wybór. Czym jednak rzeczywiście powinny się charakteryzować idealne szorty rowerowe? Jakimi cechami będą się odznaczać najlepsze i najbardziej profesjonalne modele?

Dobre spodenki rowerowe z całą pewnością muszą mieć szelki. To absolutny must have, o którym niestety wiele osób zapomina. Amatorom wydaje się, że szelki pogarszają wygląd szortów, dlatego często naumyślnie z nich rezygnują, a później oczywiście tylko tego żałują. Strój sportowy nie ma wyglądać. Oczywiście dobrze by było, gdyby jakoś się prezentował, ale jednak znacznie ważniejsza od jego prezencji jest jego jakość i zdolność do zapewniania kolarzowi wygody. Spodenki na rower z szelkami zawsze okażą się najwygodniejszą wersją tego elementu stroju.

Warto też spojrzeć na różne akcesoria dla rowerzystów, będące uzupełnieniem dla standardowych spodenek. Sprawdzić chociażby to, w jaką wkładkę zostały one wyposażone, czyli jaki ma kształt ta wkładka i z czego ją wykonano. Materiał samych spodenek też ma oczywiście znaczenie. Powinien przede wszystkim oddychać, aby skóra nie mogła się w nim nadmiernie przepocić. Ostatnio też w odzieży sportowej coraz częściej wykorzystuje się technologię bezszwową. Dzięki niej nowoczesne spodenki na rower nie mają żadnych szwów, które przy dłuższych i intensywniejszych przejażdżkach mogłyby okazać się zbyt mocno odczuwalne.